ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ากังขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ากังขา*, -น่ากังขา-

น่ากังขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ากังขา (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่ากังขา (adj.) suspicious See also: doubtful, questionable Syn. น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
unbelieving(อันบิลีฟ'วิง) adj. ไม่น่าเชื่อ,น่าสงสัย,น่ากังขา,ไม่ศรัทธา., See also: unbelievingly adv. unbelievingness n., Syn. skeptical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first day of a new queen's reign... nervous subjects twitter and tweet... will she continue where the old queen left off or strike out on her own?วันแรกของควีนคนใหม่ หัวข้อที่น่ากังขาในทวิืตเตอร์ และทวีต เธอจะสานต่อสิ่งที่ควีนคนเก่าทิ้งไว้
"Her teaching skills in math don't add up."ทักษะสอนเลขของเธอ น่ากังขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ากังขา
Back to top