ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นุง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นุง*, -นุง-

นุง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นุง (v.) disorder See also: jumble, confuse Syn. ยุ่ง, นุงนัง
นุงถุง (adv.) confusedly Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง
นุงนัง (adv.) confusedly Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
implicate๑. ทำให้นุงนัง๒. ขอบพับ [ใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nunga, nunga, nunga!นุงก้า นุงก้า นุงก้า!
Why do you call them nunganungas?ทำไมถึงเรียกว่านุงก้านุงก้าล่ะ
Well, 'cause when you get hold of one, and then let it go it goes nunga, nunga, nunga.ก็เวลาเธอจับแล้วก็ปล่อยไง มันคือนุงก้า นุงก้า นุงก้า
And who was that tall snack you were devouring outside?และใครกันที่เธอกำลังหนุงหนิงกันเมื่อกี้ ?
Not always an easy task for a uniform. They're looking awfully lovey-dovey up there.การเป็นคนในเครื่องแบบ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ดูเหมือนพวกเขา จะกระหนุงกระหนิงกันดี
We had a nice conversation about the weather.คุยกันหนุงหนิง เรื่องท้องฟ้าสดใส
Right, so, uh, Drakopoolos tangled with Zeus back in the day, and the Men of Letters translated his journal.ได้, งั้น เอ่อ... ดราโกปูลอส อีนุงตุงนังกับซุส เมื่อนานมาแล้ว
All these wires are still bunched up here. There's no organization to any of this.สายไฟยังอีนุงตุงนัง ไม่เป็นระเบียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นุง
Back to top