ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นึกตรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นึกตรอง*, -นึกตรอง-

นึกตรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นึกตรอง (v.) consider See also: contemplate, think of, mediate Syn. พิจารณา, ทบทวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นึกตรอง
Back to top