ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นึกคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นึกคิด*, -นึกคิด-

นึกคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นึกคิด (v.) consider See also: think out, reason about, ponder Syn. คิด, ใคร่ครวญ, พิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
ideo-Pref. ความนึกคิด
ideologic(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
notion(โน'เชิน) n. ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์) ,ความคิดเห็น,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์, See also: notions n. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับ ขาย. ., Syn. idea
reverie(เรฟ'เวอรี) n. ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ห้วงนึกคิด,บทดนตรีเพ้อฝัน, Syn. daydream,fantasy
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
English-Thai: Nontri Dictionary
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectiveท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imagery (n.) ภาพในความนึกคิด See also: มโนภาพ Syn. mental image
mass mind (n.) ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass psychology (n.) ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mental image (n.) ภาพในความนึกคิด See also: มโนภาพ
self-expression (n.) การแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ See also: การถ่ายทอดแนวคิดในผลงานทางศิลปะ
self-expressive (adj.) ซึ่งแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'll figure out something later, okay?เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา.
These words are: "When I was a child, my speech, feelings and thinking were all those of a child."คำนั้นคือ: “เมื่อฉันยังเด็ก, ทั้งคำพูด, และความรู้สึกนึกคิดของฉันก็ยังเป็นแบบเด็กๆ. ”
She has no depth, no intellect, no interests.ไม่มีความนึกคิด ไม่ฉลาด ไม่มีประโยชน์
The numbers are in the back of your mind. The clues of the order can be found over the rainbow.รหัสนั้นอยู่ด้านหลังความนึกคิดของพวกคุณ ส่วนเงื่อนไขของมันนั้น
Thenumbersareinthebackofyour mind.รหัสนั้นอยู่ด้านหลังความนึกคิดของคุณ
He's becoming self-aware...เขาพัฒนาความรู้สึกนึกคิดได้ด้วยตนเอง...
Physical changes imagined in the brainกายภาพเปลี่ยนความนึกคิดในสมอง
So even though Dr. Shepherd was able to fix the hole in her brain that allowed the brain tissue to leak through her nose, the subsequent carotid dissection has caused loss of her cerebral function.แม้ว่าดร.เชพเพิร์ดจะแก้ไขรูรั่วในสมองของเธอ ที่ทำให้เนื้อเยื่อสมองเกิดรอยแยกตลอดจนจมูกของเธอ ผลที่ตามมาของการที่ผนังในของเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองฉีกขาด ทำให้สูญเสียการควบคุมส่วนนึกคิด
I'm very sorry for your loss,but tests confirm that although your sister's bodily functions are fine, her brain is dead.She has no thoughts,no emotions,no senses.ฉันเสียใจด้วยต่อการสูญเสียของคุณ แต่การทดสอบยืนยันผลแล้วว่า แม้ว่าระบบร่างกายของน้องสาวคุณจะปกติดี แต่สมองเธอตายแล้ว เธอไม่มีความนึกคิด ไม่มีอารมณ์ ไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆ
We don't have any idea the end is coming.เราไม่เคยมีความนึกคิดใดเลย ว่าจุดจบของเราจะมาถึง
What is a man without mind,คนที่ไร้ความรู้สึกนึกคิด
Now the host needs to be biological, able to cognate, but without its own governing consciousness.ตัวโฮสท์ควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน แต่ปราศจากความนึกคิดของตัวเอง
Our cortex, the cerebral cortex, seems to be wired up almost ideally to achieve exactly that.เยื่อหุ้มสมองของเราเปลือกสมอง ดูเหมือนว่าจะมีสายขึ้นเกือบนึกคิด เพื่อให้บรรลุตรงที่
♪ Haunted by the notion ♪#ความนึกคิดยังตามหลอน#
You created an intelligence, a life, and then you ripped out its voice, locked it in a cage, and handed it over to the most laughably corrupt people imaginable.คุณสร้างปัญญาประดิษฐ์ ชีวิตหนึ่ง แล้วคุณก็ตัดความนึกคิดของมันออก
Why did I ever think that you would need protection?ผมนึกคิดว่าคุณต้องการคนปกป้องซะอีก?
So, with that in mind, if Nazir is planning to use Roya Hammad to breach the base, what are we looking at?เอาหล่ะ.. นั่นคือสิ่งที่เรานึกคิด ถ้าหากนาเซอร์กำลังวางแผนที่จะใช้ โรยา ฮาเม็ดทำลายฐานทัพ
It retrieves specifically marked thoughts in your mind and unifies them.มันจะดึงความนึกคิดต่างๆ ที่ได้ถูกทำเครื่องหมายไว้ ภายในจิตใจของคุณออกมา และ รวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
And as a result, all those thoughts became this.และเป็นผลให้ ความนึกคิดทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นนี่
I've tried to reconstruct his thinking, find his patterns.ความรู้สึกนึกคิดของเขา หารูปเเบบของเขา
I did read the Forbes piece about your passion to acquire businesses that are good for the soul.เกี่ยวกับความปรารถนาในการได้มาของธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตวิญญาณการนึกคิด
Oh, the thoughts she had about you two.โอ้ ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเเหล่ที่เธอมีต่อเเกทั้งคู่
♫ In your eyes, in your mind ♫~ในสายตาและความนึกคิดของเธอ~
You need a title survey and geneprint identification from wills and trusts.คุณต้องมีการสำรวจและชื่อ geneprint ประจำตัวประชาชนจากความรู้สึกนึกคิดและการลงทุน
Children will wake from sleeps screaming at the thought of you.เด็กน้อยจะตื่นจากนิทรา.. เพราะเสียงกรีดร้อง ที่มาจากความนึกคิดของมึง
Children will wake from sleep screaming at the thought of you.เด็กน้อยจะตื่นจากนิทรา เพราะเสียงกรีดร้อง ที่มาจากความนึกคิดของมึง
She has her own thoughts and desires.เธอมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นึกคิด
Back to top