ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิเวศน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิเวศน์*, -นิเวศน์-

นิเวศน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิเวศน์ (n.) palace See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abode of royalty, residence of the patriarch Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecology (n.) ระบบนิเวศน์ See also: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're not being told that the free lunchmeat that their children are getting are contaminated with high levels of mercury.ทำให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย แย่มากเสียจนทุกอย่าง อาจจะพังทลายหมด รายงานปี 2006 ในวารสาร Science ทำนายว่าปริมาณปลาในอีก 40 ปีข้างหน้า จะหมดไปถ้ายังคงจับกันหนักในอัตราปัจจุบัน
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้
Not to mention they're threatening the island's ecology...ไม่เพียงแต่คุกคามระบบนิเวศน์นะ
The ecosystem has changed. You need to adapt or die.ระบบนิเวศน์วิทยาเปลี่ยนไปแล้ว คุณต้องปรับตัวหรือตาย
Spend a lifetime adapting to earth's ecology but never adapted to ours.ใช้ชีวิตปรับตัวในระบบนิเวศน์บนโลกมนุษย์ได้ แต่ปรับตัวเข้ากับเราไม่ได้
What about sorry for the unmitigated eco-apocalypse you created?แล้วการทำลายล้างระบบนิเวศน์ของเธอล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิเวศน์
Back to top