ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิศานาถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิศานาถ*, -นิศานาถ-

นิศานาถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิศานาถ (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศากร, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิศานาถ
Back to top