ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิมิตดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิมิตดี*, -นิมิตดี-

นิมิตดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิมิตดี (n.) good omen Ops. ลางร้าย
นิมิตดี (n.) good omen See also: good dream, auspicious time, propitious sign, auspice, dream foretelling fortune, good luck Syn. ลางดี
English-Thai: HOPE Dictionary
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิมิตดี
Back to top