ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิดเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิดเดียว*, -นิดเดียว-

นิดเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิดเดียว (v.) be small See also: be a little Syn. เล็กน้อย, น้อยมาก, หน่อยเดียว Ops. มาก
นิดเดียว (adv.) a few See also: a little, in little, little by little Syn. หน่อยเดียว, เล็กน้อย Ops. มาก, มากมาย
นิดเดียว (adj.) small See also: few, tiny, little Syn. เล็กมาก, หน่อยเดียว Ops. มาก
English-Thai: HOPE Dictionary
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate
congener(คอน'จิเนอะ) n. ชนิดเดียวกัน,พืชหรือสัตว์ชนิดเดียวกัน (genus) ., See also: congeneric adj. ดูcongener congenerous adj. ดูcongener
conspecificadj. เกี่ยวกับชนิดเดียวกัน
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
sinusoidsเป็นเส้นเลือดที่คล้ายเส้นเลือดฝอย จะพบอยู่ในอวัยวะ เช่นตับม้าม เป็นส่วนต่อระหว่างปลายของเส้นเลือดชนิดเดียวกัน หรือระหว่างปลายของ arteries และ veins
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
straw(สทรอ) n. ฟาง,ฟางข้าว,กองฟาง,สิ่งที่ทำด้วยฟาง,สิ่งที่มีค่านิดเดียวหรือไม่มีค่า,หลอดดูดของเหลว,หมวกฟาง adj. ซึ่งใช้ฟาง,ทำด้วยฟาง,มีค่าเล็กน้อย,ไร้ค่า., See also: strawy adj. -Phr. (catch (clutch,grasp) at a straw ฉวยโอกาส)
stub(สทับ) n. โคนต้นไม้,ตอไม้,รากที่เหลืออยู่,ตอที่เหลืออยู่,ก้นบุหรี่,เศษที่เหลืออยู่,โคนฟัน,ปลายทู่,ปลายทู่แล้วของปากกา,ดินสอที่ใช้จนสั้นนิดเดียว,หางด้วนของสุนัข,ต้นขั้วตั๋ว. vt. ถอนรากถอนโคน,ปราบให้สิ้นซาก,ขุดรากขุดโคน,สะดุดเอา,ตำ,ขจัด,ขยี้. adj. ม่อต้อ
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
vestige(เวส'ทิจฺ) n. ร่องรอย,รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้,รอยเท้า,รอยทาง,เศษนิดเดียว,อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่
wee(วี) adj. จิ๊ด,เล็กมาก,เล็กยิ่ง,เช้ามาก n. ชิ้นเล็ก,นิดเดียว,ระยะเวลาอันสั้นมาก
whit(วิท) n. จำนวนเล็กน้อย,นิดเดียว, Syn. bit,jot
English-Thai: Nontri Dictionary
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
wee(adj) เล็กนิดเดียว,กระจ้อยร่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conspecificนิดเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamous๑. มีดอกชนิดเดียว [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homologous-กำเนิดเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homologueสิ่งกำเนิดเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Rock หิน มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี (igneous rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blood relation (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relative, sib
blood relative (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relation, sib
cognate (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relation, blood relative, sib
short period (n.) ช่วงเวลานิดเดียว
sib (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relation, blood relative
streak (n.) ช่วงเวลานิดเดียว Syn. short period
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If your friends had been a little more thorough... they would've seen right through my false ID.ถ้าเพื่อนของคุณประสบแบบนี้ นิดเดียว มากกว่านี้... พวกเขาอยากจะเห็น ใช่ มากกว่า การทุจริตของฉัน
Wow, it's been an amazing day of shredding in less than stellar conditions but I never would have guessed our 3 finalists.ว๊าว มันเป็นวันที่สุดยอด ที่ยังเหลือดาวที่แจ่มจรัส นิดเดียว ฉันไม่เคยคิด ว่า 3 คนสุดท้ายจะเป้นเรา
Just brutal, brutally close. Brutally excruciating. Jesus.เฉียดฉิวมาก นิดเดียว สูสีสุดๆ พระเจ้า
Tiny, tiny, tiny, tiny, tiny, tiny.นิดเดียว นิดดดดด เดียว
A slight one. But a chance.นิดเดียว แต่เป็นโอกาส
Just enough for a good night's sleep.นิดเดียวสำหรับให้หลับฝันดีคืนนี้
I... Just barely. Heh.นิดเดียวเอง แค่ครั้งเดียว
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด?
There's hundreds of prisoners out there and only a few men to guard them.ข้างนอกนั่นเชลยเป็นร้อย มีคนคุมแค่นิดเดียว
Your Majesty, it's such a small planet. Why do you need borders?ฝ่าบาท ดาวเคราะห์นี่เล็กนิดเดียว ท่านต้องการพรหมแดนไปทำไมกัน
You're a speck You're a fleckเธอยังเด็ก ตัวเล็กนิดเดียว
You're a wee little peaเธอเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียว
One little moment, please. What I have to tell him is--ผมขอเวลานิดเดียวครับ
This Incense of Time Trap will do the job easily.ด้วยกำยานผนึกเวลานี่ มันง่ายนิดเดียว
So the cats must be here... at 6:00 on the dot, not a moment before or after.เพราะฉะนั้น พวกแมว ต้องอยู่ที่นี่... ตอน 6 โมงเช้า ตรงเป๊ะ ไม่เว็วไป ช้าไป นิดเดียวก็ไม่ได้
I only dog paddle.ข้าก็ว่ายน้ำเก่งกว่าลูกหมานิดเดียว
A few more steps and we'll be safe in the Fire Swamp.อีกนิดเดียว เราก็จะไปถึงดงกับดักไฟอย่างปลอดภัย
It's just for a few more daysแค่เลื่อนออกไปนิดเดียวเอง
Yes, I'll have some.ได้ ขอแค่อีกนิดเดียวเท่านั้น
At first, it was just a bunch of little things, loving things a wife would do behind the scenes without him even knowing.ตอนแรกมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่าง เรื่องน่ารักๆที่ภรรยาจะทำอยู่ข้างหลัง โดยที่เขาไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียว
I just don't understand that at all. I don't...ผมแค่ไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียว
Think of it like you swallowed a piece of gum. A tiny piece. Dentyne.เหมือนนายกลืนหมากฝรั่งเข้าไป ชิ้นนิดเดียว
Sane and insane could easily switch places... if the insane were to become the majority.คนปกติกับคนบ้าห่างกันแค่นิดเดียวเอง ถ้าคนบ้ากลายเป็นประชากรส่วนมากบนโลก
Not one damn clue.แม้แต่ร่องรอยนิดเดียว
I knew you were right all along, Woody. Never doubted ya for a second.ฉันรู้อยู่แล้วว่านายพูดถูก, วู้ดดี้ ไม่เคยสงสัยแม้แต่นิดเดียว
I reviewed your flight plan. Not one error in a million keystrokes.ได้ลองดูแผนการบินของคุณ ไม่มี ข้อผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว
He's a little dog. If Bryan's not here, you can bring him in.ตัวนิดเดียว ถ้าไบรอันไม่อยู่ คุณก็เอามันเข้ามาข้างในนี้ได้
He used to hit me with a yardstick if I made a mistake on the piano.ถ้าผมดีดเปียโนผิดนิดเดียว แกเอาไม้ตะพดเคาะมือผม
Damn. How can something that small shit so much?ตัวนิดเดียวทำไมอึเก่งอย่างนี้
This is the only game I know you can call a penalty on yourself-- if you're honest, which most people are.เป็นกีฬาชนิดเดียวที่เราทำโทษตัวเอง ถ้าเราเล่นซื่อๆ เหมือนคนส่วนใหญ่
Stray but a little and it will fail to the ruin of all.พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว มันก็จะจบลง และนำไปสู่ความหายนะ
How could you wash all these with such a thin body?ตัวนิดเดียว ทำไมซักผ้าเก่งนัก
Just a little.ขอแค่นิดเดียวพอครับ.
No, a little cut. It's nothing.เปล่า ๆ ๆ แผลนิดเดียวเอง ไม่เป็นไร
I want to remember it. I want to sample it. That's all.ชั้นอยากจำความรู้สึกนั้นได้อีก แค่นิดเดียวเท่านั้นล่ะ
Just a sample.แค่นิดเดียวเท่านั้นเอ
Can I just say something, please?- พูดนิดเดียวได้มั้ย ขอร้อง
Don't worry, I won't. I don't have much stuff.ไม่ต้องห่วง ของฉันนิดเดียว
I was driving home... took a turn... a little too quickly, didn't see them crossing.ตอนที่กำลังขับรถกลับบ้าน ตอนเลี้ยว เร็วไปนิดเดียว
You will not be shown an ounce of leniency.เธอจะไม่ได้รับการปราณีเลยแม้แต่นิดเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิดเดียว
Back to top