ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นำเที่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นำเที่ยว*, -นำเที่ยว-

นำเที่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำเที่ยว (v.) guide See also: lead Syn. พาเที่ยว, นำทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guide bookหนังสือนำเที่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Travel agentsบริษัทนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cicerone (n.) คนนำเที่ยวที่อธิบายถึงประวัติของสถานที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got me reading this thing like it's a guidebook.รู้สึกเหมือนคุณให้ผมอ่านหนังสือนำเที่ยวเลย
I told her you the kahuna she wanna have fun on this island.ชั้นบอกหล่อนว่าแกเป็นคนนำเที่ยวที่นี่ หล่อนอยากสนุกบนเกาะนี้
I hear they're hiring tour guidesผมได้ยินมาว่า เค้ากำลังรับสมัครไกด์นำเที่ยวอยู่
Is says nothing of this in the guide book.ไม่เห็นมีบอกไว้ในหนังสือนำเที่ยวเลย
The guide book was written by a bunch of lazy good-for-nothing Indian beggars.เพราะหนังสือนำเที่ยวเขียนโดยพวกอินเดียจอมขี้เกียจ
Oh, maybe tour guide?โอ้ บางทีอาจจะเป็นบริษัทนำเที่ยว
Tour guide after all?เป็นบริษัทนำเที่ยวเหรอ
Are you ready to be my tour guide?พร้อมจะเป็นผู้นำเที่ยวของฉันรึยัง
He's got his travel Kit on him.เรายังมีคู่มือ นำเที่ยวติดตัวเขาอยู่
You come to Italy to make a guidebook and you don't care about history?คุณมาอิตาลีทำหนังสือนำเที่ยว แต่คุณไม่สนใจประวัติของที่นี่
You are clear to make the first trip back.คุณสามารถนำเที่ยวแรกกลับมาได้แล้ว
What kind of docent give complete strangers a tour of their home?คนแบบไหนกันที่ต้องให้มี ไกด์นำเที่ยวในบ้านของตัวเอง เพื่อชี้แจงทุกรายละเอียดให้คนอื่นทราบ ?
We give docent tours every other Thursday.เราจัดให้คณะนำเที่ยวในทุกๆ วันพฤหัสอยู่แล้ว
Not a lawyer, but a tourist guide.ฉันพูดเก่งมาก เพราะฉะนั้นมีคนพูดกับฉันว่าฉันควรเป็นไกล์นำเที่ยวบนรถบัส ไม่ใช่ทนาย
Aigoo! Can't you access the info from the travel agency?เอ คุณช่วยเข้าไปดูข้อมูลของบริษัทนำเที่ยวได้ไหม
That you were gonna propose to Leila on that cruise.ว่าคุณจะขอไลล่าแต่งงานบนเรือนำเที่ยวนั้น
They say you killed somebody on a cruise ship.พวกเขาบอกว่าเธอฆ่าคนบนเรือนำเที่ยว
You didn't read a guidebook about my home country.คุณไม่ได้อ่านหนังสือนำเที่ยวประเทศของผม
Let me give you a tour.ให้ฉันพานำเที่ยวหน่อย
I'm a prop trader, not a tour guide.ผมเป็นพร็อพเทรดเดอร์นะ ไม่ใช่ไกด์นำเที่ยว
Yeah, his mother owns the travel agency on Steinway.ใช่แล้ว,แม่ของเขา เป็นเจ้าของบริษัทนำเที่ยว ในสเตนเวย์
Want a tour guide?อยากได้คนนำเที่ยวหรือเปล่า?
Mm. What did you think of my itinerary?คุณว่าหนังสือนำเที่ยวฉันเป็นยังไงบ้าง
I shouldn't even be going myself.ผมเองก็ไม่น่าไป มีทัวร์ที่ต้องนำเที่ยว
ABBIE: Sorry we couldn't take the tour.ขอโทษที่นำเที่ยวจริงจังไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นำเที่ยว
Back to top