ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นำขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นำขึ้น*, -นำขึ้น-

น้ำขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำขึ้น (n.) flood tide See also: rising tide, hide tide Syn. น้ำเกิด Ops. น้ำลง
English-Thai: HOPE Dictionary
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
buoyant(บอย'เอินทฺ) adj. ซึ่งลอยน้ำขึ้น,สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ,ร่าเริง,ลดแล้วขึ้นสูง (ราคา), Syn. jaunty
eagre(อี'เกอะ) n. น้ำท่วมและกระแสน้ำขึ้น
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต
lift pumpn. เครื่องปั๊มน้ำ,เครื่องสูบน้ำขึ้น
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo
ship(ชิพ) n. เรือ (โดยเฉพาะเรือทะเลขนาดใหญ่) ,เรือใบ,เรือกำปั่น,เรือรบ,เรือบิน,เครื่องบิน,ลูกเรือ vt. น้ำขึ้นเรือ,เอาใส่เรือ,ขนส่งทางเรือ,ขนส่งทางเรือรถไฟรถยนต์เครื่องบินหรืออื่น ๆ ,จ้างเป็นลูกเรือ,ขับไล่. vi. นำขึ้นเรือ,ทำงานบนเรือ,
tidal(ไท'เดิล) adj. เกี่ยวกับกระแสน้ำขึ้นหรือลง,ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นหรือลง, See also: tidally adv. -Phr. (tidal wave คลื่นขนาดยักษ์ที่ท่วมริมฝั่ง (เนื่องจากแผ่นดินไหวหรือพายุ,คลื่นกระแสน้ำ,คลื่นทะเล,คลื่นมหาสมุทร)
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
tidewater(ไทดฺ'วอเทอะ) n. กระแสน้ำขึ้นลง,น้ำที่ท่วมฝั่งเวลาน้ำขึ้น,บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น,ฝั่งทะเล)
tideway(ไทดฺ'เว) n. ทางกระแสน้ำ,ช่องทางที่กระแสน้ำขึ้นหรือลง,กระแสคลื่น,บริเวณที่น้ำท่วม (เวลาน้ำขึ้น), Syn. tide way
English-Thai: Nontri Dictionary
flood(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tidal currentน้ำขึ้นน้ำลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Beach หาด พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
tidetide, น้ำขึ้นลง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flood tide (n.) น้ำขึ้น
flow (n.) น้ำขึ้น (กระแส) Syn. current, tide Ops. ebb
foreshore (n.) ส่วนชายฝั่งที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นที่สูงที่สุดกับที่ลงต่ำที่สุด
lifeline (n.) สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง
springtide (n.) กระแสน้ำขึ้นหรือลงอย่างมากในช่วงพระจันทร์เต็มดวง
tidal (adj.) เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลง
tide (n.) ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง See also: กระแสน้ำขึ้นน้ำลง
tideland (n.) บริเวณน้ำท่วมเมื่อกระแสน้ำขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tide's good, flood's bad.น้ำขึ้นดี น้ำท่วมไม่ดี
Tides, currents, waves, wind...น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ คลื่น ลม...
"Meet me by the bus after school today.น้ำขึ้นสูงจัง.. ไปเถอะ!
A rising tide lifts all ships, mate.น้ำขึ้นเรือทุกลำก็ลอยขึ้น เพื่อน
"to resist the imperialist tide to the end... and beyond the end. "{\cHFFFFFF}"เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม น้ำขึ้นน้ำลงไปที่สิ้นสุด ... {\cHFFFFFF}และเกินกว่าที่สิ้นสุด "
Then, in the dark, you got the lead pipe, and the rope, strangled Yvette, ran to the library, killed the cop, picked up the gun where Yvette dropped it, opened the front door,จากนั้นท่ามกลางความมืดคุณหยิบท่อน้ำขึ้นมา และเอาเชือกรัดคออีเว็ตต์ วิ่งไปที่ห้องสมุดฆ่าตำรวจ หยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล
At night. And the tide kept coming in and out.ตอนกลางคืน น้ำขึ้นน้ำลงสลับไปมา
[Grunting]ช่วยกันรีบซ่อมเรือให้เสร็จทัน ก่อนช่วงเวลาน้ำขึ้น!
When the tide came in, she would have been unable to help herself.เมื่อเวลาน้ำขึ้น เธอไม่อาจช่วยตัวเองเอาไว้ได้
Listen up. Got a low-tide warning in the a.m. For you.รับฟังพยากรณ์น้ำขึ้น-น้ำลง สำหรับวันพรุ่งนี้เช้า
The swamp will slow down the cops.ส่วนน้ำขึ้นก็จะช่วยถ่วงตำรวจอีกทาง
"The water is up to my neck. I don't think I can hold out.""น้ำขึ้นมาถึงคอแล้ว ฉันคิดว่าจะสู้ไม่ไหวแล้ว"
See those trees? That's how high the tide will be when it comes in.เห็นต้นไม้นั่นไหม ถึงมันจะอยู่สูง แต่เมื่อไรที่น้ำขึ้นมันจะจมอยู่ใต้น้ำ
I think the tide's the least of our problems.เรื่องน้ำขึ้นน้ำลงนั้น ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเรา
That's the wild ponies that were descendants of the horses that were shipwrecked here hundreds of years ago.นั่นม้าป่าพันธ์เล็กที่สืบเชื้อสายมาจากม้า.. ..ที่บรรทุกมาในเรืออัปปางหลายร้อยปีมาแล้ว พวกมันว่ายข้ามน้ำขึ้นฝั่งมา
Hey, Yashichi.เอาน้ำขึ้นมาให้ข้าหน่อยซิ!
You did say make hay while the sun is shining.นายเป็นคนบอกเองว่าน้ำท่วมให้รีบซื้อมาม่าตุน (น้ำขึ้นให้รีบตัก)
Make hay while the sun is still shining.น้ำท่วมให้รีบซื้อมาม่าตุน (น้ำขึ้นให้รีบตัก)
Allows for the presence of liquid water,ที่ยอมให้เกิดน้ำขึ้นได้
Water levels rise when it rains.ระดับน้ำขึ้นสูง เมื่อมีฝนตก
You have been saying that the sky is falling forever.คุณเองก็เคยพูดว่า แม่น้ำยังมีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นธรรมดา
I knew it wouldn't take long. But I couldn't get to it. The tide was up.ผมรู้ว่า มันจะใช้เวลานาน แต่ว่า ผมไปไม่ได้ เพราะว่าน้ำขึ้น
Yin and Yang, push and pull.พวกเขาเรียกพวกมันในหลายๆชื่อ หยินและหยาง น้ำขึ้นและลง.
We move out in three days, when the moon is full and the tide is high.เราจะเคลื่อนพลในอีก 3 วัน เมื่อพระจันทร์เต็มดวงและน้ำขึ้นสูง
And that book is garbage. I bet the whole thing is made up by some nigra.หนังสือก็ห่วยสิ้นดี พนันได้เลยว่า เป็นผู้หญิงนิโกรปั้นน้ำขึ้นมา
We checked the tidal charts and the uh...เราเช็คตารางน้ำขึ้นน้ำลง และ เออ...
So when's high tide?แล้วน้ำขึ้นสูงสุดกี่โมง?
The river above covers Miles of territory with limited land access.เหนือแม่น้ำขึ้น ครอบคุลมมพื้นที่หลายไมล์ กับเขตสงวน
Only now I don't have to climb up a drain pipe.เหมือนเมื่อก่อน เพียงแค่ตอนนี้ฉันไม่ต้อง ปีนท่อระบายน้ำขึ้นมา
"High tides lift all boats"?\"เรือลอยได้เพราะน้ำขึ้น\"
"High tide raises all boats.""เรือลอยได้เพราะน้ำขึ้น" ต่างหาก
Play on the shore and don't get too near the water.ไปเล่นบนฝั่งไป เกิดตกน้ำขึ้นมา
I brought you a book on tides.ฉันเอาหนังสือเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงมาให้หนูด้วย
What if she, like, wants to go skinny-dipping?แล้วถ้าเกิดเธออยากแก้ผ้าว่ายน้ำขึ้นมาล่ะ?
But it'll fill up again.แต่มันจะมีน้ำขึ้นมาใหม่อีกที
Well, anyway, every year at the highest tide, the legend says that the sea goddess Ursula grants our kind with the ability to walk on dry land until the next high tide.ไงก็ตาม ทุกปี ในช่วงที่น้ำขึ้นสูงที่สุด ตำนานกล่าวว่า เจ้าแม่แห่งท้องทะเล เออซูล่า อนุญาตให้พวกเราชาวทะเล สามารถเดินบนพื้นดินได้
Over the eons, tidal friction within the Earth pushed the moon away.กว่ามหายุคแรงเสียดทาน น้ำขึ้นน้ำลงภายในโลก ผลักดวงจันทร์อยู่ห่างออกไป
I thought I already brought up plenty of water.ฉันคิดว่าฉันนำน้ำขึ้นมาปริมาณมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นำขึ้น
Back to top