ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาฬิกาจับเวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาฬิกาจับเวลา*, -นาฬิกาจับเวลา-

นาฬิกาจับเวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาฬิกาจับเวลา (n.) stopwatch See also: digital timer
นาฬิกาจับเวลา (n.) stopclock
นาฬิกาจับเวลา (n.) timer
English-Thai: HOPE Dictionary
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
English-Thai: Nontri Dictionary
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stopwatch (n.) นาฬิกาจับเวลา Syn. timer, timekeeper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, if one of you moves to retrieve a key the 60-second timer will begin for you all.อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคนใดคนนึงเคลื่อนที่ เพื่อไปเอากุญแจมา นาฬิกาจับเวลา 60 วินาที ของพวกคุณจะเริ่มขึ้น
Your time starts... nowนาฬิกาจับเวลา... . เริ่มได้
The stopwatch they found in the room it was set on a one-minute countdown, yes?นาฬิกาจับเวลาที่เจอในห้อง ถูกตั้งใว้ ให้นับถอยหลังหนึ่งนาทีใช่มั้ย
It got to a point where it sounded safe to get out... but the stopwatch still showed a couple minutes... so I trusted the math and waited.มันดูปลอดภัยพอที่จะออกไปได้แล้ว... แต่นาฬิกาจับเวลายังบอกให้รอต่ออีกหน่อย ซึ่งฉันเชื่อในคณิตศาสตร์ก็เลยรอต่อไป
It's a timer.มันเป็นนาฬิกาจับเวลา
Well, if you hadn't let the little bitch clock you, this never would have happened, right?เออ ทำไมนายไม่ตั้งนาฬิกาจับเวลาเลยล่ะ ไอ้สารเลว เรื่องนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้น ถูกไหม
Except there's no countdown clock.ยกเว้นว่ามันไม่มีนาฬิกาจับเวลา
The phone-- it's, it's the timer.โทรศัพท์ เป็นนาฬิกาจับเวลา
I see it. It's turned into a stopwatch.ผมเห็นแล้ว มันเปลี่ยนเป็นนาฬิกาจับเวลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาฬิกาจับเวลา
Back to top