ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นามสมมุติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นามสมมุติ*, -นามสมมุติ-

นามสมมุติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นามสมมุติ (n.) alias See also: pseudonym, another name, assumed name Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม Ops. นามจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นามสมมุติ
Back to top