ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางละคร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางละคร*, -นางละคร-

นางละคร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางละคร (n.) actress See also: performer
English-Thai: HOPE Dictionary
diva(ดี'วะ) n. นักร้องหญิงตัวชูโรงของคณะ,นางละครเสียงเอก -pl. divas,dive), Syn. prima donna
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not being a diva.ฉันอาจไม่ใช่นางละครเสียงเอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางละคร
Back to top