ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางคณิกา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางคณิกา*, -นางคณิกา-

นางคณิกา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางคณิกา (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, นางโลม, ผู้หญิงหากิน
English-Thai: Nontri Dictionary
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
courtesan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courtezan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางคณิกา
Back to top