ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นางกษัตริย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นางกษัตริย์*, -นางกษัตริย์-

นางกษัตริย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางกษัตริย์ (n.) queen See also: princess Syn. นางพญา, พระเทวี
นางกษัตริย์ (n.) queen See also: monarch, imperatrix, czarina, princess Syn. เจ้าหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, Mrs. The King, I think Doc went out for a drive or somethin'.ขออภัยนางกษัตริย์ผมคิดว่า หมอออกไปไดรฟ์หรือ บางสิ่ง '

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นางกษัตริย์
Back to top