ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นั่งทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นั่งทาง*, -นั่งทาง-

นั่งทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งทาง (v.) wait in a ambush See also: watch
นั่งทางใน (v.) sit in meditation Syn. ดูทางใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sitting this way makes you my oppaนั่งทางนี้ทำให้คุณเป็นพี่ชายของฉัน
Hold on. Fill these out. Sit over there.เดี๋ยวนะ กรอกแบบฟอร์ม ไปนั่งทางโน้น
I'll, um, go down the back.ฉันจะนั่งทางท้ายเรือ
Good. Come and take a seat.ยินดีครับ เชิญมานั่งทางนี้
And all the girls on my left to the left.และพวกเธอทางนี้ ก็ไปนั่งทางด้านซ้ายมือของฉัน
♪ well, I was eating lunch at the dig ♪#ฉันนั่งทางอาหารกลางวัน#
Confirm their names and place them in their seats.ยืนยันชื่อและที่นั่งทางด้านขวา
Once we verify the data, I'll give you a one way ride, all expenses paid.เมื่อเราตรวจสอบข้อมูล ฉันจะให้คุณนั่งทางหนึ่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด.
Evidence suggests that the killer was sitting right next to him.หลักฐานแสดงให้เห็นว่าฆาตกร นั่งทางด้านขวาถัดจากเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นั่งทาง
Back to top