ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นัยเนตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นัยเนตร*, -นัยเนตร-

นัยเนตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัยเนตร (n.) eye Syn. ตา, ดวงเนตร, นัยน์ตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นัยเนตร
Back to top