ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกรีตนอกรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกรีตนอกรอย*, -นอกรีตนอกรอย-

นอกรีตนอกรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกรีตนอกรอย (adv.) untraditionally See also: desertion of one ´s faith or principles, unconventionally Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกรีตนอกรอย
Back to top