ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกตำรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกตำรา*, -นอกตำรา-

นอกตำรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกตำรา (adj.) eccentric See also: untraditional, atheistic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ruled out all the usual suspects.นอกตำรา สืบค้นตามปกติ
These last few weeks, I've been part of an operation under the hand of Homeland Security.สองสามสัปดาห์ที่แล้ว ฉันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนอกตำรา ภายใต้การควบคุมของกรมรักษาความปลอดภัยแผ่นดิน
Now, the only way this is gonna work is via freelancer, off the books.หนหางเดียวที่จะทำงานนี้ได้ คือการใช้คนนอกมาทำ แบบนอกตำรา
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกตำรา
Back to top