ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นวดเฟ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นวดเฟ้น*, -นวดเฟ้น-

นวดเฟ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นวดเฟ้น (v.) massage See also: knead, squeeze (the flesh) Syn. เฟ้น, นวด, ขยำ
นวดเฟ้น (v.) massage Syn. นวด, บีบนวด
นวดเฟ้น (v.) massage See also: rub down, caress, stroke, press
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But what does Belle say?นวดเฟ้นเท้าให้ข้า เบลล์พูดว่าไงนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นวดเฟ้น
Back to top