ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นฤตยศาลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นฤตยศาลา*, -นฤตยศาลา-

นฤตยศาลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นฤตยศาลา (n.) ballroom See also: dance hall, dance floor, assembly hall, discotheque Syn. ห้องเต้นรำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นฤตยศาลา
Back to top