ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นรชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นรชน*, -นรชน-

นรชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นรชน (n.) person See also: man, woman Syn. คน, นรชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Leviathan cannot be slain but by a bone of a righteous mortal washed in the three bloods of the fallen....แลจะพิฆาตเลอไวอาเทนนั้นมิได้ ทว่าด้วยกระดูกแห่งนรชนผู้เที่ยงธรรม.. ชำระล้างด้วยโลหิตทั้งสามแห่ง...
Leviathan cannot be slain but by a bone of a righteous mortal washed in the three bloods of the fallen.เลอไวอาธานไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ ทว่าด้วยกระดูกแห่งนรชนผู้เที่ยงธรรม.. ชำระล้างด้วยเลือด ของผู้ตกจากสวรรค์ทั้งสาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นรชน
Back to top