ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นมข้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นมข้น*, -นมข้น-

นมข้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมข้น (n.) condensed milk
นมข้นหวาน (n.) sweetened condensed milk Syn. นมข้น
English-Thai: HOPE Dictionary
condensed milkn. นมข้น
curd(เคิร์ด) n. นมข้น,สารที่คล้ายนมข้น vt.,vi. กลายเป็นนมข้น, Syn. curdle
curdle(เคิร์ด'เดิล) {curdled,curdling,curdles} vt.,vi. เปลี่ยนเป็นนมข้น,แข็งตัว -Phr. (curdle one's blood ทำให้กลัว)
curdy(เคิร์ด'ดี) adj. คล้ายนมข้น,จับตัวเป็นก้อน
English-Thai: Nontri Dictionary
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
curd(n) นมข้น,นมเปรี้ยว
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
curd (n.) นมข้น
evaporated milk (n.) นมข้น (จากการที่น้ำในนมระเหยไปส่วนหนึ่ง)
condensed milk (n.) นมข้นหวาน
curd (n.) สิ่งที่คล้ายนมข้น
curdle (vt.) ทำให้เป็นนมข้นแข็ง Syn. coagulate, congeal
curdle (vi.) เปลี่ยนเป็นนมข้นแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swear, all these people eat is bean curd and seltzer.ฉันยืนยันได้ คนพวกนี้กินถั่ว นมข้น แล้วก็น้ำแร่กัน
The other thing they fucked up-- this wasn't made with condensed milk.อีกอย่างที่พลาด นี่ไม่ใช่นมข้นจืด
You're afraid that canned peaches and condensed milk are going to go bad?เธอบอกว่ากลัวพีชกระป๋อง กับนมข้นจะเสียเนี่ยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นมข้น
Back to top