ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธเนศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธเนศ*, -ธเนศ-

ธเนศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธเนศ (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, คนมั่งมี
ธเนศวร (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, ธเนศ, คนมั่งมี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธเนศ
Back to top