ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธาตุตะกั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธาตุตะกั่ว*, -ธาตุตะกั่ว-

ธาตุตะกั่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุตะกั่ว (n.) lead See also: plumbum, a heavy, comparatively soft, malleable metal Syn. สารตะกั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
pbสัญลักษณ์ของธาตุตะกั่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pb (abbr.) สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุตะกั่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธาตุตะกั่ว
Back to top