ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธัญเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธัญเขต*, -ธัญเขต-

ธัญเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญเขต (n.) paddyfield See also: paddy field, rice field, area of corn fields, farm, field Syn. นา, ที่นา, ธัญเขตต์, ธานยเกษตร
ธัญเขตต์ (n.) paddyfield See also: paddy field, rice field, area of corn fields, farm, field Syn. นา, ที่นา, ธานยเกษตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธัญเขต
Back to top