ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรณีวิทยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรณีวิทยา*, -ธรณีวิทยา-

ธรณีวิทยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรณีวิทยา (n.) geology
English-Thai: HOPE Dictionary
geologist(จีออล'โลจิสทฺ) n. นักธรณีวิทยา
geology(จีออล'โลจี) n. ธรณีวิทยา, See also: geologic,geological adj.
glaciologyn. ธรณีวิทยาน้ำแข็งและธารน้ำแข็ง, See also: glaciological,glaciologic adj. glaciologist n.
paleogeography(เพลีโอจิออก'กระฟี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกในด้านธรณีวิทยา, See also: paleogeographer n. paleogeographic adj. paleogeographical adj.
paleogeologyเพลิโอจีออล'ละจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก, See also: paleogeologic adj.
sandbed(แซน'เบด) n. (ธรณีวิทยา) ชั้นทราย,ชั้นดินทราย
seam(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้า,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ, (ธรณีวิทยา) ชั้นบาง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,ทำให้เกิดเป็นร่องหรือเป็นแผลเป็น หรือรอยย่น. vi. กลายเป็นรอยต่อหรือเป็นร่อง,เย็บตะเข็บ., See also: seamer n. seamless adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
geology(n) ธรณีวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
astrogeology; extraterrestrial geologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraterrestrial geology; astrogeologyธรณีวิทยานอกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geologyธรณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
A horizonชั้นเอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aaอาอา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundanceความอุดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal๑. -ก้นสมุทร๒. -ระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Acadianอะคาเดียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acidic-กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acme zoneส่วนชั้นแอกเม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adductor muscleกล้ามเนื้อปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
admittanceการแทนธาตุเวเลนซีสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanceการรุกหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aegirineอีจิรีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aeolian deposit; eolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobic-ใช้ออกซิเจน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aeroliteแอโรไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerospaceห้วงอากาศ-อวกาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aff.เกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affineการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affluentธารสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aftershockแผ่นดินไหวตาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agateอะเกต, โมรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
air gunปืนอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alaskiteหินอะแลสไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alateคล้ายปีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
albiteแอลไบต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Alexandrianหินสมัยอะเลกซานเดรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alexandriteอะเลกซานไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Algonkianแอลกองเคียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geologyธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Tectonics ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Geologistนักธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
geology (n.) ธรณีวิทยา Syn. geography
earth science (n.) วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา) Syn. geography
eon (n.) ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า Syn. aeon, era
geological (adj.) ทางธรณีวิทยา See also: เกี่ยวกับธรณีวิทยา
geological evidence (n.) หลักฐานทางธรณีวิทยา
geologist (n.) นักธรณีวิทยา
lithology (n.) การศึกษาทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหิน Syn. minerology, geology
natural science (n.) ศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติเช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา
petrology (n.) การศึกษาทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหิน Syn. minerology, geology, lithology
reg (n.) บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)
seam (n.) ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา) See also: แนวชั้นหิน Syn. layer, lode, stringer, vein
seep (n.) บริเวณที่มีน้ำไหลซึมจากดินสู่ผิวหน้าดิน (ทางธรณีวิทยา) See also: บ่อน้ำเล็ก
structural (adj.) เกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา
upheaval (n.) การยกตัวของเปลือกโลก (ทางธรณีวิทยา) Syn. eruption
washout (n.) การกัดเซาะโดยกระแสน้ำ (ทางธรณีวิทยา)
water level (n.) ระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล (ทางธรณีวิทยา) See also: ระดับพื้นผิวของน้ำใต้ดิน
water table (n.) ระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล (ทางธรณีวิทยา) See also: ระดับพื้นผิวของน้ำใต้ดิน Syn. water level
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What I got are multiple degrees in botany, geology and entomology which allow me to discern vital clues...อะไรที่ผมได้นั่นรึ หลากหลายระดับ ของพฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา และกีฎวิทยา ที่ให้ผม เข้าไปทำความกระจ่าง...
Geology is the study of pressure and time.ธรณีวิทยาคือการศึกษาของความดันและเวลา
Geology isn't a real science!ธรณีวิทยาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง!
What are you, a fucking geologist?สิ่งที่คุณเป็นนักธรณีวิทยาร่วมเพศ?
Oh, Andy loved geology.โอ้แอนดี้รักธรณีวิทยา
Harry Dalton with the U.S. Geological Survey...สวัสดี แฮร์รี่ดัลตัน ที่มีการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ...
Harry Dalton of the United States Geological Survey.แฮร์รี่ดัลตันของ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา
United States Geological Survey.ประเทศสหรัฐอเมริกา การสำรวจทางธรณีวิทยา
A representative of the United States Geological Survey... will be on hand to explain the facts to you in detail.เพื่อหารือเกี่ยวกับ การอพยพของเมืองของเรา ตัวแทนของประเทศ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา ... จะอยู่ในมือที่จะอธิบาย ข้อเท็จจริงกับคุณในรายละเอียด
Archaeologists found sets when they excavated the ruins of ancient Mesopotamia.นักธรณีวิทยาเคยเจอหลายชุด ตอนที่พวกเขาขุดค้นซากอาณาจักร เมโสโปตาเมียโบราณ
Maybe you're a geologist of the rock-candy variety?เอ.. หรือว่า คุณคือ.. นักธรณีวิทยาเกี่ยวกับลูกกวาดที่รูปร่างเหมือนหิน
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส
I didn't think geologists looked so...ฉันไม่นึกว่านักธรณีวิทยาจะดูเหมือน..
It's such a shame because he's one of my best geologists.เสียดายนะ เพราะเค้าเป็นนักธรณีวิทยามือดีของฉัน
I'm a deputy geologist at the Office of Science and Technology Policy.เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานธรณีวิทยา สังกัดกรมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Let me guess, national geology crisis?ถ้าให้ฉันเดา คงเป็นวิกฤติทางธรณีวิทยาระดับชาติ
We jump back into ftl. [shutter snaps] Palmer is a geologist.พวกเราคงจะกลับมาที่ยาน เพลเมอร์เป็นนักธรณีวิทยา
Which increases the prospect of geological instabilityซึ่งจะเพิ่มโอกาสของความไม่เสถียรคงทางธรณีวิทยา
No. Isotopic analysis of his bone matches the geology of the Mid-Atlantic states.ไม่ การวิเคราะห์ไอโซโทปพบว่า กระดูกตรงกับสภาพธรณีวิทยา
One of the great lessons of plate tectonicsหนึ่งในบทเรียนสำคัญของธรณีวิทยา
I set myself a course of reading on geology just this morning.ฉันกำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือธรณีวิทยา ในเช้านี้
She was looking for geology and misread the sign.ที่จริงเขาจะลงธรณีวิทยาน่ะ แต่ดันดูชื่อผิด
Dr. Randall from the geology department only man who's happy when they take his work for granite.ดร.แรนดอลจากภาควิชาธรณีวิทยา
Bada-cha. I kid the geologists, of course but it's only because I have no respect for the field.ชายคนเดียวที่มีความสุข เมื่อได้รับคำชมผลงานจากหินแกรนิต ไม่ ผมล้อนักธรณีวิทยาเล่นแหงล่ะ
The U.S.G.S. has no explanationองกรค์สำรวจพื้นธรณีวิทยา ยังไม่มีคำอธิบายเรื่องนี้
Everything from the architecture through the color of the soil, the kind of rock geology that we see exposed through the earth.ทุกอย่างทั้งสิ่งก่อสร้าง สีของดิน ชนิดทางธรณีวิทยาของหิน ที่เราสัมผัสได้ในพื้นที่
He said that U.S.G.S. recorded heavy seismic activity below the lake.เขาบอกว่ากลุ่มธรณีวิทยา ตรวจพบการสั่นอย่างรุนแรง
If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department.เงินบริจาคของปีนี้จะตกเป็นของ แผนกธรณีวิทยา
According to their Twitter feed, they're out of sunblock, which means they'll have to hug the tree line or risk melanoma.และแผนกธรณีวิทยา จากที่พวกเขาทวีตบนทวิตเตอร์ พวกเขาไม่มีครีมกันแดด แสดงว่าพวกเขาต้องตรึงอยู่ตามแนวต้นไม้ หรือไม่ก็เสี่ยงเป็นมะเร็งมีลาโนม่า
An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.เพื่อนเก่าของฉัน เพื่อนร่วมงาน ที่ออสโลว์ หัวหน้าศูนย์วิจัยทางธรณีวิทยาแอนตาร์กติกา
This is Edvard, my good friend. This is some of my team. Karl and Juliette.นี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา คาร์ลและจูเลียต เป็นนักธรณีวิทยา
Look, I'm just a geologist.นี่ผมเป็นนักธรณีวิทยา
A geology project emergency?โครงงานธรณีวิทยาแบบเร่งด่วน
We haven't touched anything from earth sciences.นี่เรายังไม่ได้ดูหัวข้อเกี่ยวกับธรณีวิทยากันเลยนะ
Well, luckily, neither one of us is a geologist.อ๋อ โชคดีจัง ไม่มีใครในพวกเรา ที่เป็นนักธรณีวิทยา
Horatio Jones-- he was a geologist for an energy company owned by Tommy Volker.โฮเรโช โจนส์-- เป็นนักธรณีวิทยา ให้บริษัทพลังงาน ที่ทอมมี่ โวลเกอร์ เป็นเจ้าของ
Jones was working in the Amazon as part of a geothermal energy project I was developing.โจนส์ทำงานที่ อเมซอน อยู่ในทีมธรณีวิทยา โครงการที่ผมพัฒนาอยู่
I am Dean of the university's Natural Science Department, so... the museum is my responsibility.ผมเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา) ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ เป็นความรับผิดชอบของผม
If I had a machine that could trigger an earthquake in an otherwise geologically stable area, where would I position it?-ถ้าฉันมีเครื่องจักร ที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว สถานที่อยู่ตัวตามธรณีวิทยา ตำแหน่งของคุณอยู่ที่ไหน?
Victim is Jill Pembrey, a geologist at eon industries.เหยื่อคือ จิลล์ เพ็มเบรย์ นักธรณีวิทยาในอุตสาหกรรมหลายแห่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรณีวิทยา
Back to top