ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท้อถ้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท้อถ้อย*, -ท้อถ้อย-

ท่อถ้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้อถ้อย (v.) argue See also: answer suddenly, retort Syn. กล่าวโต้, กล่าวประชัน, โต้ตอบ, ถ้อถ้อย, ท่อถ้อย
ท่อถ้อย (n.) debate See also: answer Syn. คำโต้, คำโต้ตอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท้อถ้อย
Back to top