ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท้วงติง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท้วงติง*, -ท้วงติง-

ท้วงติง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้วงติง (v.) warn against See also: protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate Syn. ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน Ops. สนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
objection(n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท้วงติง
Back to top