ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่องขึ้นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่องขึ้นใจ*, -ท่องขึ้นใจ-

ท่องขึ้นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่องขึ้นใจ (v.) memorize See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory Syn. จำแม่น, จำได้แม่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่องขึ้นใจ
Back to top