ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกขารมณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกขารมณ์*, -ทุกขารมณ์-

ทุกขารมณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกขารมณ์ (n.) distress See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief Syn. ทุกขเวทนา, ทุกขทรมาน Ops. สุขารมณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกขารมณ์
Back to top