ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกขทรมาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกขทรมาน*, -ทุกขทรมาน-

ทุกขทรมาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกขทรมาน (n.) distress See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief Syn. ทุกขเวทนา Ops. สุขารมณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกขทรมาน
Back to top