ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ทาง*, -ที่ทาง-

ที่ทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ทาง (n.) area See also: place, lot Syn. ที่ดิน, ที่, พื้นที่
English-Thai: HOPE Dictionary
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
statistical areaพื้นที่ทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulateตัวอาคารสถานที่ทำการของกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ทางกงสุล
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ
Hoapital shipsหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางเรือ [TU Subject Heading]
Termination of Consular Officeการยุติลงของการหน้าที่ทางการกงสุล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambulanceman (n.) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ Syn. medical attendant
burrowing (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. digging, unearthing
coordinate (adj.) ซึ่งมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน
crab (vi.) เคลื่อนที่ทางด้านข้าง
digging (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. burrowing, unearthing
excavation (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. burrowing, digging, unearthing
intersection (n.) จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก Syn. junction, interchange
medical attendant (n.) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ Syn. ambulanceman
paramedic (n.) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ Syn. ambulanceman, medical attendant
politician (n.) ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
unearthing (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. burrowing, digging
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Maluku anthropological team could influence scientific thought for many years.ที่ทางทีมงานนักมานุษยวิทยาโมลุกกะ พวกเขาเป็นสำนักคิดชั้นนำของศาสตร์นี้ มาเป็นเวลา่หลายปีแล้ว
It was on the high trail that Granpa slipped and fell.ที่ทางบนเขานั้น ปู่ลื่นและตกลงไป
Our founding fathers created the secret council for just this rpose.ที่ทางพ่อแม่ของพวกเราได้สร้าง สภาลับขึ้นเพื่อเหตุผลพวกนี้
At an airstrip.ที่ทางวิ่งเครื่องบิน
Roger that, Detective Gordon is en route to the rear entrance with the mayor.ที่ทางเข้าด้านหลัง กับท่านนายก
Couple of the places are just up ahead.ที่ทางเดิน มันชี้ให้มาข้างหน้า
It's junction 13 that's just murder, isn't it? Total gridlock this morning.ที่ทางแยก 13 มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น ติดแหง็กเลยเมื่อเช้า
It's one of the key ways that hospital practitioners make their patients feel more secure in stressful situations.ที่ทางโรงพยาบาลมักจะใช้ เพื่อช่วยให้คนไข้.. รู้สึกมั่นคงในสถานการณ์ตึงเครียด
Polly, I want a list of the water activities that the city fathers are planning for today.พอลลี่ ผมอยากได้รายการกิจกรรมทางนํ้า ที่ทางเทศบาลเตรียมไว้สําหรับวันนี่
It's something called beef treats, which the army provides us with... so generously.อ๋อ เนื้อกระป๋อง ที่ทางกองทัพ.. กรุณาส่งมาให้เรา
He's on line 7, sir.พวกเขาอยู่ที่ทางหลวงสาย 7 ครับ
You go back to the hole. I'll cover you, and see if there's any more left.ท่านกลับไปที่ทางเข้า ผมจะระวังให้Nดูว่ายังมีใครมาอีกไหม
All coaches must sign teams in before approaching bob run.โค้ชทุกคนจะต้องมาลงชื่อทีม ก่อนไปที่ทางแข่ง
Your world lies beyond that passage.โลกของแกรออยู่ที่ทางเดินนั่น
I consider myself a moral person.ฉันคิดว่าตัวเองเป็นคน ที่ทางศีลธรรม
I went up the high trail that same night and I asked Granma and Granpa, reckon I could get closer to the understanding as well, so I could catch up to you?ผมขึ้นไปที่ทางบานเขาในคืนเดียวกัน และถามปู่กับย่า คิดว่าผมสามารถเข้าใกล้ ความเข้าใจนั้นได้เหมือนกัน ดังนั้น ผมจะตามไปทันใช่ไหมครับ
The gentlemen of law enforcement are concerned that my testing methods may have been compromised.เป็นทางเดียวคุณสุภาพบุรุษที่ทางตำรวจจะสามารถทำได้ และวิตกว่าการตรวจเช็คของผมจะเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถหาตัวคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาได้
The statue was a gift from France.รูปปั้นนี้เป็นของขวัญที่ทางฝรั่งเศสมอบให้
Train staff will conduct you down to the highway!เจ้าหน้าที่รถไฟจะนำท่าน ลงไปที่ทางหลวงนะครับ !
Either we beat the humans to Glacier Pass or we take the long way and miss 'em.ถ้าเราตามพวกมนุษย์ไปที่ทางผ่านธารน้ำแข็ง เราต้องไปอีกไกลและอาจคลาดกับพวกเขา.
It is our choices.เป็นที่ทางเลือกของเรา
Elephant, stand by at the exit at 3Pช้างใหญ่เตรียมพร้อมที่ทางออก 3P
We'll have to examine them more closely at an institution that can conduct DNA and virus testing.เราจะตรวจสอบให้ละเอียด เอาไปตรวจที่ทางสถาบัน DNA ซะ
I just got word that another firm's in the running for the Arness account.ผมได้ข่าวมาว่ามีอีกบริษัท ที่ทางอาร์เนสพิจารณาอยู่
Turn the body over to the FBI at Andrews or the only presidential detail you'll get will be walking spotty.คุณย้ายศพไปที่ทางออก เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้เร็วใช่ใหม
This bearing should take us back to the entrance. We'll regroup at the whaling station.ทิศทางนี้จะนำเรากลับไปที่ทางเข้า เราจะรวมกลุ่มกันที่สถานีปลาวาฬ
Step onto the sidewalk, sir.ขี้นมาที่ทางเท้าครับ
Don't look, they are triangulated over 300 feet away.ไม่ต้องหาหรอก, พวกเขาอยู่ที่ทางแยกห่างไป 300ฟุต.
To stay at the main camp where the Forest Service says.ที่จะคอยดูแลแคมป์หลักที่ทางป่าไม้บอกไว้
Had us a place of our own. But you didn't want it, Ennis.มีที่ทางของเราเอง แต่นายน่ะไม่ต้องการมัน เอ็นนิส
Make sure our guys have the entrance set, his security takes it from there.รีบจัดคนมารอรับที่ทางเข้า แล้วที่เหลือรปภ.ของคุณคีฟเขาจะจัดการเอง
As you are familiar with Tokio subway attacks will know it's devastating effects on the the human body.เหมือนที่ทางรถไฟใต้ดินโตเกียว ที่ผู้ก่อก่ารร้ายใช้กันไงละ ผลของมันพวกคุณคงรู้ดี
If I can get DIRT in there with some of the newer firepower the state' issued...ขอผมเอาผู้คมเข้าไปจัดการพร้อมอาวุธใหม่ที่ทางรัฐ..
After that you have horse-back riding lessons which have been organized.หลังจากนั้น พระองค์ต้องเสด็จไปร่ำเรียนการทรงม้าที่ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมไว้แล้ว
Didn't you hear the phone call from the Palace?ไม่ได้ยินที่ทางพระราชวังเค้าโทรมาหรือไง?
What do you think happened? I've been set up.โอเค นายขึ้นบัญชีตำรวจสากล ว่าเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัว
Is the signal in the building? No, no, no. It isn't coming from there.ฉันเพิ่งช่วยผู้ที่ทางการต้องการตัว วิเศษ ขอบคุณ
Here check the deeds against the railroad map, and you'll see who the real criminal is.นี่ไง... ...ลองดูโฉนดเทียบกับแผนที่ทางรถไฟสิ แล้วคุณจะเห็นว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริง
What about the D.A.'s assertion that your son got his marijuana from you?แล้วที่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ลูกชายคุณรับกัญชามาจากคุณ
I'm trying to understand why someone who got accepted to Stanford Law turns it down to be a journalist, and now you're not even doing that.ตอนที่ทาง ร.ร.กฎหมายสแตนฟอร์ด ตอบรับลูกเข้าเรียน... แต่ลูกปฏิเสธเพื่อเป็นนักข่าว ตอนนี้กลับไม่ได้ทำด้วยซ้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ทาง
Back to top