ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทั้งมวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทั้งมวล*, -ทั้งมวล-

ทั้งมวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งมวล (pron.) all Syn. ทั้งปวง, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
bodily(บอ'ดิลี) adj.,adv. เกี่ยวกับกาย,ด้วยตนเอง,เกี่ยวกับหน่วยทางกายภาพ,ร่าง,กาย,ทั้งหมด,ทั้งกาย,ทั้งมวล
ensemble(เอนเซม'เบิล) n. ทั้งชุด,ทั้งหมด,ทั้งมวล,ผลทั้งหมด,การแสดงพร้อมกันทั้งกลุ่ม,คณะนักแสดง. -adv. ด้วยกันทั้งหมด,พร้อมกัน, Syn. set -pl. ensembles
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universe(ยู'นิเวอส) n. จักรวาล,สิ่งทั้งมวล,สากล,เอกภาพ,มนุษย์ชาติทั้งหลาย,โลกทั้งหมด,ปรากฎการณ์ทั้งหลาย,สัตว์ทั้งหลาย., Syn. macrocosm,creation,cosmos,infinity
English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overall fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
universe (n.) ประสบการณ์ทั้งมวล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But most of all, I remember the Road Warrior the man we called Max.ในสิ่งทั้งมวลที่ผมจำได้ นักรบพเนจร... บุรุษ นามว่า "แม็กซ์"
The thundering machines sputtered and stopped.บรรดาเครื่องจักรทั้งมวลหยุดนิ่ง
Give me the pump the oil the gasoline and the whole compound, and I'll spare your lives.ทิ้งเครื่องสูบน้ำให้ข้า ...น้ำมัน... ...แก๊สทั้งมวล...
It was God's canvas... in all its natural beauty.มันเป็นภาพเขียนของพระเจ้า ในเรื่องความงามทั้งมวลของธรรมชาติ
Hebrew is all math. It's all numbers.ฮีบรูคือคณิตศาตร์ทั้งหมด คือตัวเลขทั้งมวล
After all, it was your life that taught me the purpose of all life.ที่สอนผมให้รู้ถึงประสงค์ทั้งมวลของชีวิต
I want you to make it a place that's beyond time and space itself.ฉันอยากให้คุณนึกถึงที่ๆ อยู่เหนือสถานที่และกาลเวลาทั้งมวล
Sorry, what does that mean, "beyond time and space"?อะไรคือ "อยู่เหนือสถานที่และกาลเวลาทั้งมวล"
We do it for all Necromongers.-เราทำเพื่อเนโครมังเกอร์ทั้งมวล
I will in return show you the most important thing... that any living organism has ever witnessed.ฉันจะตอบแทนนายด้วยการโชว์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด... เท่าที่สิ่งมีชีวิตทั้งมวลจะมีโอกาสได้ประสบพบเจอ
You, my friend, are finished in every sense of the word!ใช่ คุณ ความเป็นเพื่อนสิ้นสุดลงนับตั้งแต่นี้ ทุกๆประการทั้งมวล
Proof of Jesus' mortality can bring an end to all that suffering..ข้อพิสูจน์ที่ว่า องค์เยซูเป็นมนุษย์นั้นจะดับทุกข์ทั้งมวลได้
"Pray to the winds Sparta will fall.กรีซทั้งมวลจักพินาศ อย่าเชื่อถือมนุษย์
Into that narrow corridor we march where Xerxes' numbers count for nothing.สปาร์เทิน พลเมืองผู้กล้า, ทาสที่เป็นไท กรีกผู้ห้าวหาญทั้งมวล
A small contingent.หากมันลอบสังหารข้า สปาร์ทาทั้งมวลจักโจนเข้าสู่สงคราม
It's not the lash they fear it is my divine power.ข้าทำให้ท่านเป็นขุนศึก เหนือกรีกทั้งมวลได้ ท่านจะนำกระบวนรบของข้า สู่ใจกลางยุโรป
Our eyes bear witness to the grotesque spectacle coughed forth from the darkest corner of Xerxes' empire.ร้อยเชื้อชาติ ที่ผงาดง้ำเหนือเรา ทัพแห่งเอเชียทั้งมวล
Three hundred families that bleed for our rights and for the very principles this room was built upon.เราต้องส่งทัพสปาร์เทิน ทั้งมวลเพื่อช่วยเหลือองค์ราชัน ใช้เพียงเพื่อปกปักษ์ชีวิตตนเอง แต่เพื่อทารกของเรา
Keep them. You fight for Sparta.ท่านจักได้ประกาศความเป็นเจ้า เหนือกรีซทั้งมวล
For from free Greek to free Greek the word was spread that bold Leonidas and his 300 so far from home laid down their lives not just for Sparta but for all Greece and the promise this country holds.แต่เพื่อกรีซและสมบัติ แห่งดินแดนนี้ทั้งมวล และบัดนี้ อาณานิคมน้อยใหญ่ บนปฐพีที่เรียกว่าพลาเท กองกำลังเซอร์สิสจักพินาศ
There's not much at stake here- just the fate of the entire human race.เดิมพันไม่มาก--แค่ชะตากรรม ของมนุษยชาติทั้งมวล
"You've given my heart a whole new experience"เธฮได้มอบประสบการณ์ใหม่ทั้งมวล แก่หัวใจฉัน
That is, to create a supernatural human being... with the complete knowledge of the world imprinted in her memory.นั่นก็คือ.. สร้างมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ พร้อมสรรพความรู้ทั้งมวลในโลกนี้ ฝังลงในความทรงจำของเธอ
All the pain and all the grief.ความเจ็บปวดและความเศร้าโศกทั้งมวล
For all intents and purposes,และเมื่อเอาทั้งหลายทั้งมวล มารวมกัน
I died just like I lived-- as the complete and utter center of attention.ฉันตายไปเหมือนกับตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ คือเป็นศูนย์กลางของความสนใจทั้งหมดทั้งมวล
Completely and totally right.ทั้งหมดทั้งมวล คุณถูกหมด
Rise, rise, rise above the programming.ยืนขึ้นเหนือกฏเกณฑ์ทั้งมวล
That's all that matters.ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหล่ะ
The master key to any and all riddles of the Grid, Grid, Grid, Grid...กุญแจสำคัญที่ไขปริศนาทั้งมวล ของเดอะกริด
♪ This is where we all belong ♪ที่นี่ คือที่ๆ เราทั้งมวลควรอยู่
♪ We. all... belong. ♪ที่ๆ เราทั้งมวลควรอยู่
That all good things...ว่าสิ่งดีๆทั้งหมดทั้งมวล...
Solve your problems as a whole,แก้ปัญหาทั้งมวลของเธอ
No one can do anything without me around.แต่ทั้งหมดทั้งมวล พลังของคนหนุ่มนี่ละดีที่สุด
In Alamut rests the beating heart of all life on Earth, the Sandglass of the Gods.ภายใต้อโลเมท ซ่อนไว้ซึ่งชะตาของ สิ่งมีชีวิตทั้งมวลบนโลก นาฬิกาทรายของทวยเทพ
And all of mankind would pay for Nizam's treachery.มนุษย์ทั้งมวลจะต้องชดใช้ สำหรับการทรยศของนิแซม
By this sign, you are anointed with the grace of the atonement of our Lord Jesus Christ and absolved of all past error and freed to take your place in the world he has prepared for us.ด้วยสัญลักษญ์นี้ ถือว่าคุณได้รับพระเมตตา จากการไถ่บาปโดยพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งปลดเปลื้องความผิดในอดีตทั้งมวล และให้คุณตื่นขึ้นในโลกที่พระองค์เตรียมไว้ให้เรา
* Love is their whole happiness *#ความรักคือความสุขทั้งมวล#
I'm talking about the Annie of it all...เรื่องแอนนี่ของทั้งหมดทั้งมวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทั้งมวล
Back to top