ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้าหาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้าหาก*, -ถ้าหาก-

ถ้าหาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้าหาก (conj.) if See also: providing (that), provided (that), supposing, in case Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า
ถ้าหากว่า (conj.) if See also: supposing (that), in case, providing that Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
program windowหมายถึง วินโดว์ที่มองเห็นบนจอภาพหลังจากที่กดเมาส์สั่งเริ่มโปรแกรม ถ้าหากต้องการจะใช้โปรแกรมนั้น ต้องใช้คำสั่ง FILE...new หรือ open จะทำให้เห็นวินโดว์ใหม่เรียกว่า วินโดว์เอกสาร (document window) แล้วจึงจะเริ่มทำงานได้มีความหมายเหมือน application windowดู document window เปรียบเทียบ
soft hyphenยัติภังค์เทียมหมายถึง ขีดสั้น ๆ ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ที่แสดงว่าคำนั้นยังไม่จบ และจะมีต่อในบรรทัดถัดไป เป็นขีดที่จะเกิดขึ้นเอง เมื่อมีการแบ่งคำที่ปลายบรรทัด (ถ้าหากมีการแก้ไขข้อความ จนทำให้ไม่ต้องมีการแบ่งคำนี้อีก ขีดนี้ก็จะหายไป) ตรงข้ามกับยัติภังค์จริง (hard hyphen) ซึ่งหมายถึง ขีดที่เราพิมพ์ลงไปเองเพื่อแบ่งคำที่อยู่ปลายบรรทัด ถ้ามีการแก้ไขข้อความ ทำให้ขีดนี้ไม่อยู่ปลายบรรทัด ขีดก็จะยังคงมีอยู่ ไม่หายไป
when(เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Fluoride ฟลูออไรด์ เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
sharewareแชร์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
restore fileนำแฟ้มกลับมาเมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการเนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A,B,C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1,2,3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
wildcardอักขระแทนอักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wouldn't it be much better for you if I'm not here?มันจะไม่ดีสำหรับเธอมากหรอกหรือถ้าหากฉันไม่อยู่ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, if that Mary's made it, there's gonna be other survivors, OK?เอานะ ถ้าหาก แม่นี่ มาถึงนี้ได้ มันก็ต้องมีคนรอดอื่นๆ มั่งละวะ
I'm sorry, is this an inconvenient time for you?ชั้นขอโทษ ถ้าหาก ตอนนี้คุณยังไม่สะดวกคุย
You know, it's not unheard of for a one-night stand to turn into a relationship.คือมันไม่แปลกหรอก ถ้าหาก ความเหงา เปลี่ยนไปเป็น ความสัมพันธ์ระยะยาว
Soviet ambassador to the U.N. had no comment when asked if Dr. Manhattan's disappearance has fueled Soviet aggression in Afghanistan.เอกอัครราชทูตฯโซเวียต ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับสหประชาชาติ... ... ถ้าหาก ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป... โซเวียตจะได้แหล่งน้ำมัน จากการโจมตีอัฟกานิสถาน
I promised my brother I'd kill you if he couldn't have you.ข้าให้สัญญากับพี่ไว้ว่า จะฆ่าเจ้า ถ้าหาก เขาไม่ได้ตัวเจ้า
Then maybe, if you're super lucky, you might find a girl who'll motorboat you right back.เพราะ ถ้าหาก นายโคตรโชคดี นายอาจจะได้พบ สาวที่อยาก motorboat นายกลับ
My gym isn't doing so well anymore, so if he would--would have left and... taken his clients,กิจการยิมของชั้นไปไม่สวยอีกแล้ว ถ้าหาก ถ้าหากเค้าจากไป และเอาลูกค้าไปด้วย
You always told me that if-- that if my past came back around, you wouldn't cover for me, and I'm not asking you to.คุณบอกกับผมอยู่เสมอว่า ถ้าหาก ถ้าหากอดีตของผม ย้อนกลับมา คุณก็จะไม่ปกป้องผม และผมก็จะไม่ขอร้องคุณให้ทำอย่างนั้น
"@ShondaRhimes If Annalise Keating really wanted@ShondaRhimes ถ้าหาก Annalise Keating ต้องการจะ
What is "A" is a group of people.ถ้าหาก "A" เป็นกลุ่มคนล่ะ
If d3mn8 discovers what's on the laptop, he may try to flip it.ถ้าหาก d3mn8 รู้ว่าอะไรอยู่ในเครื่อง เขาอาจจะหาทางขายมัน
If John takes the Dover Road to London he has to cross the Medway here at Rochester.ถ้าหาก กษัตริย์จอห์นเคลื่อนพลไป London เข้าต้องผ่าน เมดเวย์ เขต โรเชสเตอร์
What if you didn't?ถ้าหาก คุณไม่ได้ทำล่ะ?
What if I have nothing to talk about?ถ้าหาก ฉันไม่รู้ ว่าต้องพูดเรื่องอะไร
If this Elias is such a big deal, where's the rest of the NYPD?ถ้าหาก อิไลอัส คนนี้ มันสำคัญนักหนา แล้วตำรวจนิวยอร์คที่เหลือ หายหัวไปไหนหมด
Even if Leticia Barris turned up again, her testimony would be worthless.ถ้าหาก เลทิเซีย แบร์ริส ไม่ปรากฏตัวอีกครั้ง คำให้การของเธอก็ไม่มีความหมาย
It's the safest place to be when the hurricane hits.ถ้าหาก เฮอริเคน เข้าถล่ม
If... if I could see my father, talk to him about...ถ้าหาก.. ถ้าข้าได้พบท่านพ่อ\ และคุยกับท่าน..
I mean, what if... all those nights we used to lay awake, you know, in the dark... and curse the fate of every human soul... what if we was too angry?ถ้าหาก.. ทุกคืน.. เราจะข่มตาไม่หลับ..
If... if Ji Hyun becomes like what the doctor said, and will not wake up again,ถ้าหาก... ถ้าหากจีฮยอนจะกลายเป็น เหมือนกับที่คุณหมอบอก และ จะไม่ฟื้นขึ้นมาอีก
We can't get to the phone, but if you leave a message, we'll call you back.ถ้าหาก... ฝากข้อความไว้ แล้วเราจะติดต่อกลับนะ
If this... egg thing really is the generator of the dome like I've heard, you keeping it squirreled away is a very serious offense:ถ้าหาก... ไข่นั้นเป็นตัวให้พลังงานกับโดมจริง อย่างที่ฉันได้ยินมา
If your force is as formidable as you claim.ถ้าหากกองกำลังของเจ้า ไร้เทียมทานอย่างที่เจ้าว่า
Yet if a small force advanced upon above Sinuessa would assuage fear...ถ้าหากกองกำลังย่อมๆเดินทัพไปอยู่เหนือไซนูเอสซา นั่นจะบรรเทาความกลัว... .
What if killing Ray... what if it didn't cure us?ถ้าหากการฆ่าเรย์.. ถ้าสิ่งนั้นรักษาเราทั้งคู่ไม่ได้ล่ะ
If he resists... you're authorized to use lethal force.ถ้าหากขัดขืน... ...พวกคุณได้รับอนุญาต ให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
If I do save Mordred, all my father's work will be for nothing.ถ้าหากข้าช่วยมอร์เดร็ด สิ่งที่บิดาข้าทำมาก็จะสูญเปล่า
If I need people I can trust, then I'll find them myself.ถ้าหากข้าต้องการคนที่ไว้ใจได้ ขอให้ข้าเป็นคนหาเองเถอะนะ
It seems that if I am to discover the truth, I will have to do the same.ถ้าหากข้าต้องการที่จะรู้ความจริง ข้าก็คงจะต้องทำแบบเดียวกัน.
What's beyond that line Will I cross that lineถ้าหากข้ามเลยไปจะได้พบอะไร
So, if I really do get sick, can you cure me?ถ้าหากข้าเกิดไม่สบายขึ้นมา ท่านรักษาข้าได้ไหม
If it be that I am indulging my self-consciousness in justifying myself or if it be...ถ้าหากข้าได้ปลดปล่อยให้จิตสำนึก ตัดสินตัวข้าเอง หรือ ถ้าหาก
Soledad, if the jeweler's got the coins, then where are they?ถ้าหากคนขายเครื่องประดับมันเอาเหรียญไปล่ะ มันจะเอาไปไว้ไหน?
For a man to grant a marker to another, is to bind a soul to a blood oath.ถ้าหากคนนึงมอบตราให้กับอีกคนนึง ก็เหมือนกับผูกจิตวิญญาณปฏิญาณด้วยเลือด
If someone else wrote the script and I wasn't happy with it,ถ้าหากคนอื่นเขียนบทที่ผมไม่พอใจ ผมก็คงทิ้งมันไปนั้นแหละ
If you leave this time stay goneถ้าหากครั้งนี้คุณรอดไปได้
If I can keep the girls off the pole and the boys off the pipe, I get a bonus.ถ้าหากครูเก็บเด็กผู้หญิงให้ห่างจากเสา เก็บเด็กผู้ชายให้ห่างจากท่อได้ ครูก็ได้โบนัส
If the club is as secure as Dig says,ถ้าหากคลับปลอดภัยอย่างที่ดิ้กพูด
If the dream does its job, they wakes trapped in flush bunking remorse.ถ้าหากความฝันได้ผล พวกเขาจะตื่นขึ้นมาติดกับความเศร้า
If a relationship has issues at the beginning,ถ้าหากความสัมพันธ์ ที่มันอาจกำลังจะเกิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้าหาก
Back to top