ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้อยคำสำนวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้อยคำสำนวน*, -ถ้อยคำสำนวน-

ถ้อยคำสำนวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้อยคำสำนวน (n.) idiomatic wording See also: idiom Syn. สำนวนโวหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้อยคำสำนวน
Back to top