ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายทุกข์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายทุกข์*, -ถ่ายทุกข์-

ถ่ายทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายทุกข์ (v.) urinate See also: pass urine, void urine Syn. ถ่ายปัสสาวะ, ฉี่, เยี่ยว, ปัสสาวะ
ถ่ายทุกข์ (v.) excrete See also: evacuate Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
relieve oneself (phrv.) ถ่ายทุกข์ (ปัสสาวะ, อุจจาระ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายทุกข์
Back to top