ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายถอดเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายถอดเสียง*, -ถ่ายถอดเสียง-

ถ่ายถอดเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายถอดเสียง (v.) transcribe See also: record

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายถอดเสียง
Back to top