ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายถอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายถอด*, -ถ่ายถอด-

ถ่ายถอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายถอด (v.) transliterate
ถ่ายถอดเสียง (v.) transcribe See also: record
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
transcribe (vt.) ถ่ายถอดอักษร See also: ถ่ายรูปอักษร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The part of you in this reenactment will be played by my good friend, Ula.ส่วนของคุณในการแสดงเล่าย้อนหลังนี้ จะถูกถ่ายถอดด้วยเพื่อนที่ดีของผม อูลา
I see a depth of emotion on the face of that canine the likes of which has never been captured on screen before.ผมเห็นความรู้สึกลึกๆในหน้าของหมาตัวนั้น ซึ่งรู้มั้ยว่า หน้าแบบนี้มันไม่เคยถูกถ่ายถอดออกมา ไม่เคยมีในหนังซักเรื่อง
But you, who've had the teachings of the wise,แต่พวกเจ้า ที่ได้รับการถ่ายถอดความรู้อันล้ำค่ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายถอด
Back to top