ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายความหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายความหมาย*, -ถ่ายความหมาย-

ถ่ายความหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายความหมาย (v.) convey See also: communicate, disclose, tell, reveal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายความหมาย
Back to top