ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกอัธยาศัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกอัธยาศัย*, -ถูกอัธยาศัย-

ถูกอัธยาศัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกอัธยาศัย (v.) get along well with See also: be on friendly terms, have the same tastes Syn. ถูกคอ, ต้องกัน
ถูกอัธยาศัย (v.) get along well with See also: have the same taste, hit it off Syn. ถูกเส้น, ชอบพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกอัธยาศัย
Back to top