ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกจำขัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกจำขัง*, -ถูกจำขัง-

ถูกจำขัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกจำขัง (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกจำขัง
Back to top