ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือตาม*, -ถือตาม-

ถือตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือตาม (v.) follow See also: copy, imitate Syn. ทำตาม
English-Thai: Nontri Dictionary
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
literalism (n.) การยึดถือตามตัวอักษร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, then let it be exactly that.งั้นก็ข้าก็ขอถือตามนั้น
She agreed to lead them to you, using her cell phone as a tracker.เธอยอมนำทางพวกมันไปหาคุณ ใช้มือถือตามรอย
Ah. but I cannot make an investment based on wishes and dreams.อ้า ขอโทษที เจ้าหญิงน้อย แต่ข้าไม่อาจลงทุนได้ด้วยการ ยึดถือตามความหวังหรือความฝัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือตาม
Back to top