ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงแก่กรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงแก่กรรม*, -ถึงแก่กรรม-

ถึงแก่กรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงแก่กรรม (v.) dead See also: die, pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
decedent(ดีเซด'เดินท) adj. คนตาย,ผู้ตาย,ผู้ที่ถึงแก่กรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deceased/Capturedถึงแก่กรรม / จับกุมแล้ว
Master Sam Bong passed away.ท่านอาจารย์ซัมบงได้ถึงแก่กรรม
The deceased mentor of Hannah McKay.ผู้ให้คำปรึกษาที่ถึงแก่กรรมของฮันน่า แม็คเคย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงแก่กรรม
Back to top