ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงกาลกิริยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงกาลกิริยา*, -ถึงกาลกิริยา-

ถึงกาลกิริยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงกาลกิริยา (v.) die See also: pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงกาลกิริยา
Back to top