ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงกระนั้นก็ตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงกระนั้นก็ตาม*, -ถึงกระนั้นก็ตาม-

ถึงกระนั้นก็ตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงกระนั้นก็ตาม (conj.) nevertheless See also: although, though, even though Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี
English-Thai: Nontri Dictionary
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But personal shortcomings notwithstanding, he was a warm, gentle person, and I thought a lot of him.แต่เป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ถึงกระนั้นก็ตาม เขาเป็นคนที่อบอุ่น สุภาพเรียบร้อย และผมก็คิดถึงเขามาก
Nevertheless, she managed to put her hands on a great deal of money,ถึงกระนั้นก็ตาม, นางยังจัดการ หาเงินหาทองไว้มากมาย,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงกระนั้นก็ตาม
Back to top