ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถั่ว*, -ถั่ว-

ถัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัว (v.) average See also: share, divide, take the mean Syn. เฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย (v.) average See also: take the mean Syn. เฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย (adj.) average Syn. เฉลี่ย
English-Thai: HOPE Dictionary
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moving averageราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ [การบัญชี]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Takumi, you heard Kyouichi is a professional driver.ถัวะ, นายได้ยินไหม จิง เป็นนักแข่งมือโปร
If you cause a problem now, you won't be able to graduate. He's right.ไอ้คนนันไม่เห็นเจ๋งเลย ก็เค่ไอ้หัวถัวงอก
Peanut butter and chocolate syrup.เนยถัวกับแยมช็อกโกแลต
Me and Green bean need to talk.ผมและเจาถัวเขียวอยากคุยดวย
Frankly I don't know much about Odari Profits, either. (He mistakes Ordinary for Odari, meaning bowlegged)ตามจริงแล้วผมไม่รู้ทั้งเรื่องค่าถัวเฉลี่ยของกำไร
You see, my parents are gonna be here in a week on their road trip Partybus World Tour.ผมไม่มีเวลาแล้วนะ พ่อกับแม่ผมจะมาให้ผมในอาทิตย์นี้แล้ว ที่พวกเขาไปปาร์ตี้รถบ้านถัวร์รอบโลก
Who eats frozen peas? Are you kidding? Wow!- ไม่มีใครกินถัว่แช่แข็งกันแล้ว
Telling you, mine does not look like no peanut.บอกแล้วใช่ไหมว่าของฉันไม่เหมือนถัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถั่ว
Back to top