ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถั่งโถม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถั่งโถม*, -ถั่งโถม-

ถั่งโถม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถั่งโถม (v.) strike See also: hit Syn. ถาโถม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถั่งโถม
Back to top