ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถัดไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถัดไป*, -ถัดไป-

ถัดไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัดไป (det.) next Syn. ถัดจาก, ต่อไป
English-Thai: HOPE Dictionary
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
insert keyแป้นแทรก เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
neighbouring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
next(เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ), Syn. neighbouring
next-door(เนคซฺ'ดอร์) adv.,adj. ถัดไป,ที่บ้านถัดไป,ที่ห้องถัดไป
soft hyphenยัติภังค์เทียมหมายถึง ขีดสั้น ๆ ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ที่แสดงว่าคำนั้นยังไม่จบ และจะมีต่อในบรรทัดถัดไป เป็นขีดที่จะเกิดขึ้นเอง เมื่อมีการแบ่งคำที่ปลายบรรทัด (ถ้าหากมีการแก้ไขข้อความ จนทำให้ไม่ต้องมีการแบ่งคำนี้อีก ขีดนี้ก็จะหายไป) ตรงข้ามกับยัติภังค์จริง (hard hyphen) ซึ่งหมายถึง ขีดที่เราพิมพ์ลงไปเองเพื่อแบ่งคำที่อยู่ปลายบรรทัด ถ้ามีการแก้ไขข้อความ ทำให้ขีดนี้ไม่อยู่ปลายบรรทัด ขีดก็จะยังคงมีอยู่ ไม่หายไป
English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
beyond(adv) ถัดไป,นอกจาก
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
neighbouring(adj) อยู่ใกล้กัน,อยู่ถัดไป,อยู่ข้างเคียงกัน
next(adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consecutive numberจำนวนถัดไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
juxta-ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
next deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับถัดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trans-ผ่าน, ผ่านข้าม, โพ้น, นอกเหนือ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]
upper boundaryขอบบน, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
following (adj.) ถัดไป See also: ต่อมา, ที่ตามมาทีหลัง, ถัดมา, เป็นอันดับต่อมา Syn. next, later, subsequent
next door (adj.) อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next door (adv.) อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next-door (adj.) ที่อยู่ถัดไป See also: ข้างๆ, ที่อยู่ต่อไป Syn. next
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว
If there are some very massive objects in the next room -- in other words, in the neighboring Universe -- then I should be able to feel that gravitational pull, although I cannot directly see it.หากมีบางวัตถุขนาดใหญ่มากในห้อง ถัดไป - ในคำอื่น ๆ ในจักรวาลเพื่อนบ้าน - แล้วฉันควรจะสามารถรู้สึกว่าแรงโน้ม ถ่วง,
If we were completely played and we spend the next 20 years in jail, then,ถ้าเรามีการเล่นอย่างสมบูรณ์และเราใช้จ่าย ถัดไป 20 ปีในคุกแล้ว
What would the Cosmic Calendar of the next 14 billion years look like?สิ่งที่จะปฎิจักรวาล ถัดไป 14 พันล้านปีที่ผ่าน มามีลักษณะอย่างไร
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน
Next, he had you kill your hybrids, and now he only needs one more massacre, so if he's here, that's what he's doing.ถัดไป เขาให้คุณฆ่าลูกผสมของคุณ และตอนนี้เขาต้องการอีกหนึ่งสังหารหมู่ ดังนั้นถ้าเขาอยู่ที่นี่ สิ่งที่เขากำลังทำนั่นคืออะไร
Next, we have the Hainanese Chicken Riceถัดไป เรามีข้าวมันไก่ไฮ่หนาน
And next we have a great beauty, Gigi an internationally acclaimed superstarถัดไปก็คือสุดสวยของเรา จิจิ ซูปเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์
Next, you have those who just need a job.ถัดไปคุณจะมีผู้ที่เพียงต้องการ งาน
Next I know, his mom woke up from a bender and his shit's all gone.ถัดไปฉันรู้ว่าแม่ของเขาตื่นขึ้นมา จากการดัด และอึของเขาหายไปทั้งหมด
The next most plausible theory is that Sheena Easton had a hit song at each of these sites in 1980.ถัดไปทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ ชีนะอีสทน มีเพลงฮิต ที่แต่ละเว็บไซต์เหล่านี้ในปี 1980 ดังนั้นเราก็ไม่ทราบว่า
Move over, Disney. 42nd street is steaming up.ถัดไปทาง ดิสนีย์ ถนนหมายเลข 42 กำลังเดือด
3 blocks right up on the left.ถัดไปทางซ้ายจากนี่ ๓ บลอค
Next! Bring in Richard McAllister.ถัดไปนำริชาร์ด McAllister.
Next on stage, please welcomeถัดไปบนเวที กรุณาต้อนรับ
Two blocks that way, there's a bar called Gaffney's...ถัดไปสองบล็อค มันมีบาร์อยู่ ชื่อว่า แกฟนี่ย์ ไปรอผมที่นั่นนะ
A few blocks, St. Matthews.ถัดไปหน่อย รพ. St. Matthews
Alright, so we're up next. You ready for this?ถัดไปเป็นพวกเรา นายพร้อมรึเปล่า
Next was a steam so I could sweat out the drugs still in my system.ถัดไปเป็นไอน้ำเพื่อให้ฉัน สามารถเหงื่อออก ยาเสพติดยังคงอยู่ในระบบของ ฉัน
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป
After all, it was the middle of the night. He figured it'd be found the next day.หลังจากทั้งหมดมันเป็นตอนกลางคืน เขาคิดว่ามันต้องการจะพบในวันถัดไป
It's a dangerous job and it's an important job.มันเป็นงานที่อันตราย และเป็นงานที่สำคัญ สามวันถัดไป
Many more of them live next doorอื่น ๆ อีกมากมายของพวกเขามีชีวิต อยู่ประตูถัดไป
Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the doorที่เธอเก็บในขวดถัดไปประตู
Which way is the next planet? The next planet?ดาวเคราะห์ดวงถัดไป ไปทางไหนฮะ
Oh, the next planet.ดาวเคราะห์ดวงถัดไปเหรอ
It is called... You know, it's that round thing.อ๋อ ดาวเคราะห์ดวงถัดไปเรียกว่า...
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli
My next story took place in Veronaเรื่องราวถัดไปของฉันหยิบสถานที่ใน Verona
As soon as I could, I sent her to the next worldทันทีทันใดฉันสามารถ, ฉันส่งถัดไปโลกที่ให้ her to
Suzy, we're next-door neighbours.ซูซี่.. , พวกเราอยู่ห้องถัดไป.
No, thanks.สำหรับถัดไปอะไร ไม่เป็นไร ขอบคุณ.
Look, guys, I know there's a secret full-contact event being held in Hong Kong in the next few days.ดูคน, L รู้ว่ามีเหตุการณ์เต็มติดต่อเป็นความลับ ... ... ถูกจัดขึ้นในฮ่องกงในไม่กี่วันถัดไป
And we all know it's going on over the next three days.และเราทุกคนรู้ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงสามวันถัดไป
One for the Paradiso... one for the next town.คุณก็รู้ว่าผมต้องการ 2 ก็อปปี้. 1 สำหรับ พาราดิโซ่... อีก 1 สำหรับเมืองถัดไป.
Last year, in the valley of Legman, the next valley, 6.000 Afghans were killed.ปีก่อน ที่หุบเขาเลกมาน อยู่ถัดไปจากนี่ ชาวอัฟกัน 6,000 คนถูกฆ่า
He'll be on the next oneเดี่ยวก็ขึ้นคันถัดไปมา
And the next day. And the next day. - No!ผมจะกลับมาอีกพรุ่งนี้ และวันถัดไป และวันถัดไป
The next day we went and bought the same clothes... the same trousers... samejackets, even the same shoes.วันถัดไปพวกเราออกไปและซื้อ เสื้อผ้าเดียวกัน ... ... กางเ?
Next time you see Belfast, they'll be flying day trips to the moon.ครั้งถัดไปคุณเห็น Belfast, พวกเขาจะได้ เดินทางวันที่บินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถัดไป
Back to top