ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอยทด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอยทด*, -ถอยทด-

ถอยทด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอยทด (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ลดน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอยทด
Back to top